An image

HỢP ĐỒNG ĐĂNG DEAL ĐỘC QUYỀN


Yolla/T2020/YOLLANETWORK- HĐHT
------------------------------------------------------

PHỤ LỤC ĐĂNG DEAL ĐỘC QUYỀN


Phụ lục này sẽ được đính kèm trong email xác nhận của người đại diện có thẩm quyền giữa hai bên.
Quý Doanh Nghiệp vui lòng xem chi tiết nội dung các điều khoản hợp tác đăng deal độc quyền TẠI ĐÂY