An image

HỢP ĐỒNG ĐĂNG BÁN E-VOUCHER


Yolla/T2020/YOLLANETWORK- HĐHT
------------------------------------------------------

PHỤ LỤC ĐĂNG BÁN E-VOUCHER


Phụ lục này sẽ được đính kèm trong email xác nhận của người đại diện có thẩm quyền giữa hai bên.

Thời hạn sử dụng e-voucher:

Thời hạn sử dụng e-voucher:
Quý Doanh Nghiệp vui lòng xem chi tiết nội dung các điều khoản hợp tác đăng deal độc quyền TẠI ĐÂY